Een krachtiger Nederland

Een krachtiger Nederland betekent dat Nederland in 2040 sterker is dan nu en dat het ons ook economisch voor de wind gaat. We investeren structureel in mensen, kennis, innovatie en infrastructuur. We hebben een overheid die uitblinkt in eenvoud en slagkracht en politici die durven te kiezen en oog hebben voor de lange termijn. En we dragen in Europees verband bij aan mondiale vrede, veiligheid en voorspoed.

Doelen

 • Adaptieve economie

  In 2040 leven en werken mensen in een economie die voorbereid is op crises en zich makkelijk kan aanpassen aan ontwikkelingen. 

 • Hogere arbeidsparticipatie

  In 2040 kent Nederland een hogere arbeidsparticipatie, waardoor minder mensen een beroep doen op sociale zekerheid. 

 • Bredere ontwikkeling van jongeren

  In 2040 zitten kinderen en jongeren op integrale scholen met een pedagogisch klimaat dat hen uitdaagt en in staat stelt zich breed (cognitief, cultureel, sportief, democratisch) te ontplooien. 

 • Betere schoolprestaties

  In 2040 presteren Nederlandse jongeren voor lezen, wiskunde en natuurwetenschappen ruim boven het gemiddelde van de OESO- en EU-landen. 

 • Meer ruimte voor burger en bedrijf

  In 2040 kent Nederland een sterk maatschappelijk middenveld (civil society) en een overheid die mensen en bedrijven ruimte laat te leven en te ondernemen. 

 • Meer zelforganisatie

  In 2040 organiseren mensen zich meer in gemeenschappen (zoals in woon- en energiecoöperaties) om zelf in hun behoeften te kunnen voorzien onafhankelijk van bedrijven en overheden. 

 • Weerbare democratie

  In 2040 zijn mensen in Nederland beter in staat om met elkaars verschillen, imperfecties en conflicten om te gaan en zijn instituties weerbaar om aanvallen op de democratie en rechtstaat te weerstaan. 

 • Adaptievere samenleving

  In 2040 zijn burgers en maatschappelijke organisaties beter dan nu in staat zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

 • Eenvoudigere belastingen

  In 2040 heeft Nederland een belastingstelsel dat uitvoerbaar, eenvoudig en begrijpelijk is, gebaseerd op de principes dat de verbruiker betaalt en dat prijzen inclusief zijn (dat wil zeggen zowel directe kosten als indirecte maatschappelijke kosten omvatten). 

 • Beter gebruik van technologie

  In 2040 benutten mensen en bedrijven de (economische en sociale) kansen van technologie en beschermen ze zich adequaat tegen de gevaren ervan. 

 • Veiliger voor existentiële risico's

  In 2040 zijn mensen beter beschermd tegen existentiële risico’s, zoals artificiële intelligentie, een extreme pandemie of een ‘nucleaire winter’. 

 • Meer ervaren voordeel van de EU

  In 2040 ervaren mensen en bedrijven voordeel van een bestuurlijk en (geo)politiek sterke en weerbare Europese Unie (met meer dan dertig lidstaten). 

 • Betere samenwerking met Afrika

  In 2040 heeft Europa een gezonde relatie en samenwerking met Afrika en het Midden-Oosten, waarbij mensen in deze regio’s in stabielere samenlevingen leven (mede dankzij coherent Europees beleid).