Betrokken burgers: ruimte voor de samenleving

We stimuleren betrokkenheid van burgers bij de democratie en samenleving. Door hen te laten meedenken over beleid via burgerberaden. Door hen in staat te stellen maatschappelijk actief te zijn. Door jongeren te inspireren tot burgerschap. Door jongeren meer rechten en verantwoordelijkheden te geven. Door mensen toegang te bieden tot betrouwbare informatie. En door als overheid dingen te laten. Zo creëren we ruimte voor de samenleving.

Voorstellen

Hoe realiseren we dit idee in de praktijk? Tijdens het nadenken over het Toekomstbeeld heeft de denktank vele voorstellen verzameld die zouden kunnen bijdragen aan bovenstaand idee. Hieronder staat een selectie van deze voorstellen, in concept. We zijn als denktank benieuwd naar aanvullingen en verbetersuggesties.

  1. Betrek de ervaring, kennis en ideeën van burgers structureel bij beleidskeuzes via gelote burgerberaden, zoals over toekomstig asiel- en arbeidsmigratiebeleid.[1][2] Leer hierbij van ervaringen in het buitenland en onderzoek of toekomstige generaties, dieren en planten een stem kunnen krijgen binnen (sommige) burgerberaden.
  2. Maak maatschappelijk verlof mogelijk, waardoor werkenden en studerenden de mogelijkheid krijgen om politiek, bestuurlijk en/of maatschappelijk actief te zijn.
  3. Verlaag de kiesgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar.
  4. Moedig betrokkenheid en verantwoordelijkheid van jongeren bij de samenleving aan via (vrijwillige) maatschappelijke diensttijd en aandacht voor burgerschapsvorming in het onderwijs.
  5. Ontwikkel (naar Duits voorbeeld) met jongeren een domeinoverstijgende nationale jeugdstrategie gericht op het structureel versterken van de positie van jongeren.
  6. Waarborg een pluriform medialandschap waarbij elke burger toegang heeft tot relevante lokale, regionale en nationale journalistiek die het bestuur controleert en burgers informeert over belangrijke ontwikkelingen.[3]

[2] Kremer, M. (2022), Tijd voor burgerberaden over migratie.

[3] Raad voor het Openbaar bestuur en Raad voor Cultuur (2020), Lokale media: niet te missen