Kansrijke kinderen: investeren in de toekomst

We investeren in een kansrijke start voor kinderen en jongeren. Door te werken aan een gezinsvriendelijke samenleving met een open opvoed- en opgroeiklimaat. Door kinderopvang een basisvoorziening te maken. Door kinderen rijke schooldagen en gezonde lunch te bieden in integrale scholen. Door middelbare scholen te transformeren tot centra voor persoonlijke ontwikkeling én burgerschapsvorming met aandacht voor digitale wijsheid. Door scholieren van alle niveaus langer bij elkaar te houden. Door kwaliteit en aanzien van leraren te vergroten. Door jongeren met problemen te ondersteunen via school en buurt (in plaats van hen individueel te behandelen). En door te investeren in mentaal welbevinden van onze jeugd. Zo investeren we in de toekomst van Nederland.

Voorstellen

Hoe realiseren we dit idee in de praktijk? Tijdens het nadenken over het Toekomstbeeld heeft de denktank vele voorstellen verzameld die zouden kunnen bijdragen aan bovenstaand idee. Hieronder staat een selectie van deze voorstellen, in concept. We zijn als denktank benieuwd naar aanvullingen en verbetersuggesties.

  1. Maak van de kinderopvang een (gratis) basisvoorziening en integreer deze met basisonderwijs met rijke schooldagen waarin kinderen zich cognitief, sociaal, emotioneel, creatief, sportief, democratisch en digitaal kunnen ontplooien.[1] Denk hierbij aan de integrale scholen (met ruime openingstijden) in Zweden.[2]
  2. Bied op deze integrale scholen alle kinderen een gratis warme, gezonde lunch.[3]
  3. Transformeer middelbare scholen tot veelzijdige centra voor persoonlijke ontwikkeling, met goed opgeleide en goed betaalde vakmensen die cognitieve, sociale, emotionele, seksuele, creatieve, sportieve, democratische en digitale vorming en ontwikkeling stimuleren.
  4. Houd scholieren van alle niveaus de eerste drie jaar op de middelbare school bij elkaar.[4]
  5. Verminder de (toets)druk op de scholen, studeren en snel afstuderen en besteed in lessen aandacht aan mentaal welzijn en omgang met stress.
  6. Organiseer ‘huiswerk’ en extra begeleiding binnen de school zelf (en maak commerciële huiswerkbegeleiding overbodig).
  7. Stimuleer dat ouders dagelijkse, grote en kleine opvoedervaringen (kunnen) uitwisselen en hun pedagogische vaardigheden verder ontwikkelen (‘open opvoed- en opgroeiklimaat’).
  8. Breng maatschappelijke kosten en baten van jeugdhulp gedurende de levensloop in kaart en investeer royaal in interventies met een batig saldo op de lange termijn.[1]

[5] Beweging van nul (2021), Op de groei.