Circulaire economie: duurzaam produceren en consumeren

We maken Nederland circulair. Door anders te consumeren en te produceren. Door normen te stellen aan producten. Door milieu-impact te beprijzen. Door ons energiesysteem klimaatneutraal te maken. Door te investeren in elektriciteitsnetwerken en groene waterstof. Door duurzaam te boeren en te bouwen. Door natuur te versterken. En door anders te eten. Zo maken we onze productie en consumptie duurzaam.

Voorstellen

Hoe realiseren we dit idee in de praktijk? Tijdens het nadenken over het Toekomstbeeld heeft de denktank vele voorstellen verzameld die zouden kunnen bijdragen aan bovenstaand idee. Hieronder staat een selectie van deze voorstellen, in concept. We zijn als denktank benieuwd naar aanvullingen en verbetersuggesties.

  1. Stel EU-normen vast voor circulaire producten en de repareerbaarheid van producten.
  2. Beprijs consumptie op basis van milieu-impact (o.a. broeikasgassen, materiaal, grond en water).
  3. Maak de opwekking van elektriciteit al in 2035 volledig klimaatneutraal.[1]
  4. Investeer in de benodigde elektriciteitsnetwerken[2] en leg meer windparken op zee aan.
  5. Zet in op grootschalige waterstofproductie voor de industrie en bouw een netwerk voor (groene) waterstof.
  6. Realiseer energiesystemen op wijkniveau met lokale duurzame bronnen en vul resterende energiebehoefte aan vanuit een centraal energiesysteem.
  7. Laat het water- en bodemsysteem leidend zijn in de ruimtelijke ontwikkeling, bevorder duurzame (circulaire en regeneratieve) landbouw en creëer voorwaarden die de natuur verbeteren.[3]
  8. Verduurzaam de bouw door middel van normen voor duurzaam materiaalgebruik, innovatieve bouwmethoden en energieproductie en -verbruik.
  9. Verduurzaam de manier waarop we voedsel produceren, verwerken, distribueren en consumeren (voedingstransitie) en moedig mensen aan om minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten te consumeren.

[1] Expertteam Energiesysteem (2023), Outlook Energiesysteem 2050.

[2] Expertteam Energiesysteem (2023), Outlook Energiesysteem 2050.

[3] Planbureau voor de Leefomgeving (2023), Ruimtelijke verkenning 2023, vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050 (Scenario’s Groen Land en Regionaal Geworteldheid).