Eenvoudige belastingen: makkelijker én groener

We vereenvoudigen ons fiscale stelsel. Door toeslagen af te schaffen. Door kortingen en aftrekposten te schrappen en te versoberen. Door af te zien van ad hoc beleid. Door belasting te verschuiven van arbeid naar kapitaal en consumptie. Door huurders in staat te stellen vermogen op te bouwen. Door eenvoudiger de waarde van onroerende zaken te bepalen. Door gemeenten meer mogelijkheden te geven belasting te heffen. Door de Belastingdienst weerbaarder te maken. En door burgers en bedrijven te bedanken voor hun bijdragen. Zo maken we onze belastingen makkelijker én groener.

Voorstellen

Hoe realiseren we dit idee in de praktijk? Tijdens het nadenken over het Toekomstbeeld heeft de denktank vele voorstellen verzameld die zouden kunnen bijdragen aan bovenstaand idee. Hieronder staat een selectie van deze voorstellen, in concept. We zijn als denktank benieuwd naar aanvullingen en verbetersuggesties.

 1. Schaf de toeslagen af[1] en introduceer één standaardtegemoetkoming, bijvoorbeeld via een negatieve inkomstenbelasting.
 2. Schrap en versober heffingskortingen en aftrekposten.
 3. Voer alleen koopkrachtbeleid binnen de kaders van het belastingstelsel en vermijd extra complexiteit door nieuwe regelingen of ad hoc beleid te ontwikkelen.[2]
 4. Verschuif de belastingdruk van arbeid naar kapitaal en consumptie.[3] Meer specifiek: A. Beprijs consumptie op basis van milieu-impact (o.a. broeikasgassen, materiaal-, grond- en watergebruik).
  B. Verhoog de belasting op vermogenswinsten (zoals op grond en huizen).
  C. Verlaag de belasting op inkomen uit werk.
 5. Behandel gepensioneerden en werkenden fiscaal meer gelijk.[4]
 6. Zorg voor gelijke behandeling van bewoners van huur- en koopwoningen via fiscaal beleid. Faciliteer ook huurders (woon)vermogen op te bouwen.
 7. Vereenvoudig de wijze om de waarde van onroerende zaken zoals huizen, bedrijfspanden en grond te bepalen.
 8. Verruim de mogelijkheid voor decentrale overheden om lokaal belasting te heffen zonder extra lasten voor burgers en bedrijven (door tegelijk nationale belastingen te verlagen).[5]
 9. Versterk de betrouwbaarheid en (digitale) weerbaarheid van de Belastingdienst.
 10. Bedank jaarlijks elke belastingplichtige (burgers en bedrijven) voor zijn bijdragen en verantwoord wat overheden hiermee doen.

[1] Instituut voor Publieke Economie (2023), Het einde van de toeslagen

[2] Ministerie van Financiën (2020), Interdepartementaal Beleidsonderzoek Toeslagen.

[4] Instituut voor Publieke Economie (2023), Het einde van de toeslagen.

[5] Rinnooy Kan, A. & Allers, M. (2022) Actualisatie analyse uitbreiding belastinggebied