Productief kennisland: hoge productiviteit, waardig werk

We maken van Nederland een productief kennisland. Door te innoveren in het bedrijfsleven én de publieke sector. Door slimme inzet van digitale technologie met een goede balans tussen mens en machine. Door samenhangend beleid voor het selectief toelaten van arbeidsmigranten. Door ruimte, zekerheid en eenvoud te bieden aan bedrijven die bijdragen aan brede welvaart. Door te kiezen voor goed betaald en waardig werk. Door jongeren gelijkwaardig te behandelen. En door ons voortdurend te blijven scholen. Zo verhogen we onze productiviteit en bieden we waardig werk.

Voorstellen

Hoe realiseren we dit idee in de praktijk? Tijdens het nadenken over het Toekomstbeeld heeft de denktank vele voorstellen verzameld die zouden kunnen bijdragen aan bovenstaand idee. Hieronder staat een selectie van deze voorstellen, in concept. We zijn als denktank benieuwd naar aanvullingen en verbetersuggesties.

  1. Reserveer een vast percentage van het bruto binnenlands product voor innovatie en bevorder dat deze norm ook geldt binnen de Europese Unie.
  2. Maak digitalisering tot speerpunt van een innovatiestrategie voor private én publieke sectoren, ook om schaarste aan arbeidskrachten tegen te gaan.
  3. Stimuleer vestiging van bedrijven die bijdragen aan brede welvaart en welzijn van mensen.
  4. Vereenvoudig de arbeidsmarkt met heldere contractvormen en een nieuw evenwicht tussen externe flexibiliteit en interne wendbaarheid.[1] Ondersteun hierbij werknemers ‘van werk naar werk’ zoals via om-, bij- en herscholing.
  5. Verstrek aan elke Nederlander bij geboorte een individueel budget voor persoonlijke ontwikkeling en scholing gedurende hun leven.[2]
  6. Ontwikkel samenhangend, wederkerig en maatschappelijk gedragen beleid voor arbeidsmigratie binnen en buiten de EU met meerjarige streefcijfers in de vorm van bandbreedtes.[3] Bied nieuwkomers snel toegang tot werk en passende ondersteuning.
  7. Behandel jongeren gelijkwaardig op de arbeidsmarkt en schaf alle nu discriminerende maatregelen af zoals het minimumjeugdloon.

[1] Commissie Regulering van Werk (2020), In wat voor land willen wij werken.

[2] Platform Toekomst van Arbeid (2020), Investeren in mensen.

[3] Adviesraad Migratie (2022), Realisme rond richtgetallen.